நிர்வாகிகள்

கிளை  நிர்வாகிகள் விபரம்
பொறுப்பு
பெயர்
தொடர்பு எண்
தலைவர்
இலியாஸ்
9842494418
செயலாளர்
ஜாஹிர் ஹுசைன்
9976207590
பொருளாளர்
கமால்
8754223574
துணை தலைவர்
சாதிக்                   9788759267
துணை செயலாளர்


மாவட்ட நிர்வாகிகள் விபரம்

பொறுப்பு
பெயர்
தொடர்பு எண்
தலைவர்
முஹம்மது பாஷித்
 7402046501
செயலாளர்
அப்துல் காதர்
7402046502
பொருளாளர்
முஹம்மது சலீம்
7402046503
துணை தலைவர்
பீர் முஹம்மது
7402046504
துணை செயலாளர்
அப்துலாலிக்
7402046505
துணை செயலாளர்
முஹம்மது இஸ்மத்
7402046506
துணை செயலாளர்
ஜைனுல் தாரிக் 
7402046507

தீ விபத்து முழு கொனொலி

தீவிபத்து முழு கொனொலி

நமதூரில் பேசிய உரை-1

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

கஜா புயல் மீட்பு பணிகள்

நமதூரில் பேசிய உரை-2

யார் முஸ்லிம்?(16/06/2013)

60 அடிபாவாவின் அவலம்

Copy Right © 2013 Kodikalpalayam.in All Rights Reserved.| | Webmaster : Hasikin Email-komtntj@gmail.com .
back to top